Algemene Voorwaarden

ALGEMENE  VOORWAARDEN                                            Tinted Beauty

VERSIE 2018

 

 1. Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en transacties tussen Tinted Beauty en haar opdrachtgevers. Tinted Beauty accepteert geen Algemene Voorwaarden van een ander partij tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

1.2. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Tinted Beauty in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met haar gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.

1.3. Indien één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, door het reserveren c.q. boeken van een dienst van Tinted Beauty.

 1. Tarieven

2.1. Alle tarieven en prijzen hierin opgenomen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 6% en/of 21% BTW. Alle overige tarieven zijn exclusief BTW.

2.2. Tinted Beauty kan voor een bepaalde dienst worden ingehuurd waarbij het tarief voor deze dienst geldt of voor een bepaalde hoeveelheid uren. Bij een boeking op uurbasis geldt het uurtarief. Tinted Beauty wordt in dit geval geboekt voor een halve dag of een hele dag. Een halve dag is gebaseerd op 4 werkuren en een hele dag op 8 werkuren.

2.3. Het eerste overschreden uur overeenkomstig het contract zal worden geboekt als overuur en gefactureerd worden als het basis uurtarief. Eventuele bijkomende overuren zullen eveneens worden gebaseerd op het standaard uurtarief met bijtelling van 50%.

2.4. Voor werkzaamheden van Tinted Beauty tussen 24.00 en 7.00 uur zal Tinted Beauty 200% van het basis uurtarief berekenen.

 1. Reiskostenvergoeding

3.1. De door Tinted Beauty gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding (incl. auto- en brandstofkosten) à € 0,25 per kilometer.

3.2. De door Tinted Beauty gemaakte parkeerkosten voor zijn of haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 1. Totstandkoming boeking

4.1. Er is sprake van een boeking op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Tinted Beauty aanvaardt.

4.2. Opdrachtgever erkend kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de Algemene Voorwaarden van Tinted Beauty alvorens een boeking te doen.

4.3. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

4.4. Een offerte heeft een geldigheid van 14 (zegge veertien) dagen mits nadrukkelijk anders vermeldt.

4.5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 1. Betaling/Reservering van de opdrachten

5.1. De boeking is pas definitief indien het totale factuurbedrag voldaan is, tenzij anders door Tinted Beauty is aangegeven. Indien het totale factuurbedrag niet is voldaan binnen de vervaltermijn zal de boeking automatisch geannuleerd worden door Tinted Beauty.

5.2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na aangegeven vervaldatum op een door Tinted Beauty aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders door Tinted Beauty is aangegeven.

5.3. Opdrachten die 14 dagen of korter voorafgaand aan de datum van uitvoering geboekt worden dienen direct of uiterlijk voorafgaand aan de uitvoering te worden voldaan.

5.4. Bij het afsluiten van de overeenkomst voor de bruidsopdrachten, vindt er door de opdrachtgever betaling van het totale factuurbedrag in twee termijnen plaats. De eerste termijn van 50% van het factuurbedrag vervalt twee weken na ontvangst van het boekingsformulier. De slottermijn vervalt uiterlijk twee weken na de proefsessie.

5.5. Voor alle uitbreidingen van de bruidsopdrachten geboekt via de opdrachtgever, geldt dat betaling vooraf via factuur plaatsvindt.

5.6. Voor alle overige particuliere opdrachten geldt dat betaling vooraf via factuur plaatsvindt.

5.7. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gele factuurbedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

5.8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Tinted Beauty moet maken ter inning van het door wederpartij aan haar verschuldigde, komen ten laste van opdrachtgever.

 

 1. Herroepingsrecht foundation op maat gemengd

6.1. Doordat Tinted Beauty een op maat gemaakt product voor de individuele klant mengt welke bij retourzending i.v.m. hygiëne niet meer kan worden verkocht, geldt de retournering alleen bij beschadiging als gevolg van de verzending en niet voor de samenstelling van de inhoud.

6.2. Indien een product na verzending beschadigd wordt ontvangen, dient de opdrachtgever binnen de termijn van drie werkdagen na aflevering eerst schriftelijk melding te maken bij Tinted Beauty. Alleen dan heeft de opdrachtgever het recht om het product binnen 14 (veertien) dagen na aflevering van het product aan Tinted Beauty te retourneren. De kosten voor transport van retourzendingen zijn voor eigen rekening.

6.3. De opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking. Indien de zaken bij de opdrachtgever zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.

6.4. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige artikel, zal Tinted Beauty binnen 3 werkdagen nadat een product in goede staat retour ontvangen is, het betaalde bedrag aan de opdrachtgever terugstorten. Een terugbetaling vindt altijd plaats onder inhouding van de in rekening gebrachte verzendkosten voor zover de opdrachtgever die kosten voor de retourzending niet zelf heeft voldaan.

 1. Allergie

7.1. Hoewel Tinted Beauty hoogwaardige ingrediënten voor haar producten gebruikt, kan er bij het gebruik daarvan helaas in uitzonderlijke gevallen een allergische reactie optreden. Omdat ieder persoon uniek is, kan een allergische reactie niet goed van te voren worden voorspeld. De opdrachtgever dient altijd eerst een klein beetje van een product op een niet zichtbare plek, voordat het product wordt gebruikt. Een vernieuwd of aangepast product moet altijd opnieuw worden getest alvorens het wordt gebruikt.

7.2. Omdat Tinted Beauty niet kan voorspellen of een allergische reactie optreedt, is zij daar niet verantwoordelijk voor. Bij een allergische reactie kan altijd contact worden opgenomen met Tinted Beauty in geval van vragen.

 

 1. Onderzoek, klachten en reclames

8.1. Klachten dienen uiterlijk binnen 24 uur, na het plaatsvinden van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Tinted Beauty te worden ingediend.

8.2. De voorwaarde van het erkennen van een klacht jegens Tinted Beauty, is dat de klacht gegrond moet zijn en dat de opdrachtgever de klacht stelt onder opgave van redenen en zo nodig bewijst.

8.3. Tinted Beauty is ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade ontstaan door hele of gedeeltelijke leveringen van zaken, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.

 1. Overmacht

9.1. In geval van overmacht waaronder ziekte kan Tinted Beauty te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast. Bij opdrachten voor bruidsvisagie & bruidskapsel heeft Tinted Beauty de beschikbaarheid over een pool van collega’s die de opdracht eventueel kunnen overnemen. Een garantie voor beschikbaar kan echter nimmer worden gegeven.

9.2. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-) instanties.

9.3. Indien Tinted Beauty door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbetaalde tijd op te schorten, zulks te haar keuze. In geval van overmacht kan de wederpartij Tinted Beauty niet tot schadevergoeding aanspreken.

 1. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

10.1. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Tinted Beauty gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoedt worden.

10.2. Indien een geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 1. a) Bij annulering vanaf de 30e dag tot de proefsessie of vanaf de 60e dag tot de 30e dag voor de opdracht en/of trouwdatum zijn de annuleringskosten 30% van de opdracht en/of bruidsarrangement.
 2. b) Bij annulering vanaf de 30e dag tot de 14e dag voor de opdracht en/of trouwdatum of na de proefsessie voor bruidsarrangementen zijn de annuleringskosten 50% van de opdracht en/of bruidsarrangement.
 3. c) Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht en/of trouwdatum zijn de annuleringskosten 75% van de totale opdracht.
 4. d) Bij annulering vanaf de 7e dag voor de opdracht en/of trouwdatum zijn de annuleringskosten 100% van de totale opdracht.
 1. Aansprakelijkheid en schade

11.1. Tinted Beauty zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

11.2. Tinted Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Tinted Beauty is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.

11.3. Tinted Beauty sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Tinted Beauty en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijke verkeer geldende normen niet aan Tinted Beauty kunnen worden toegerekend.

11.4. Voor schadevergoedingen komt alleen in aanmerking die schade waartegen Tinted Beauty is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfschade en immateriële schade.

 1. Wijziging, uitleg en vindplaats van deze voorwaarden

12.1. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van Tinted Beauty te weten www.tintedbeauty.nl.

12.2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

12.3. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 1. Slotbepalingen

13.1. Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de opdrachtgever en Tinted Beauty bestaat is Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen Tinted Beauty en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag. Tinted Beauty is te allen tijde bevoegd een andere wettelijk bevoegde rechter aan te wijzen.

13.3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.